Partners

Bartels · Hampel-Dorrmann · Walter

Andreas Bartels

Business graduate (Diplomkaufmann)
Certified Public Accountant
Tax consultant

Elvira Hampel-Dorrmann

Business graduate (Diplomkaufmann)
Certified Public Accountant
Tax consultant

Gerhard Walter

Business Graduate economist
Chartered accountant
Tax consultant

Tax & Audit Berlin PartG mbB

Bartels · Hampel-Dorrmann · Walter
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Wichmannstraße 7, 10787 Berlin
Telefon +49 (30) 88 00 134 – 0
Telefax +49 (30) 88 00 134 – 90
post_at_tax-audit-berlin.de